4 Analýza časových řad a konjunkturní analýzy

4.1    Analýza časových řad

Cílem analýzy ekonomických jevů a procesů bývá zpravidla odhalení jejich úrovně a vývojových trendů, zjištění jejich výkyvů a periodicity opakování odchylek. Jednou ze základních a nejrozšířenějších metod identifikace a interpretace těchto stránek ekonomických jevů a procesů je analýza časových řad.

Časovou řadu definujeme jako posloupnost pozorování věcně a časově srovnatelných, která jsou jednoznačně uspořádána v časové ose.

Při klasifikaci časových řad je zpravidla rozlišujeme podle:

 • časového hlediska rozhodného pro zjišťování údajů na:
  • časové řady intervalové (intervalových ukazatelů)
  • časové řady okamžikové (okamžikových ukazatelů)
 • periodicity sledování na:
  • časové řady dlouhodobé (roční a delší)
  • časové řady krátkodobé (čtvrtletní, měsíční aj.)
 • způsobu vyjádření ukazatelů na:
  • časové řady naturálních ukazatelů
  • časové řady peněžních ukazatelů

Zpracování kvalitní analýzy časové řady často vyžaduje překonat mnohá úskalí, způsobená metodickými změnami ve sledování ukazatelů, skokovými změnami hodnot ukazatelů, nedostatečnou časovou délkou disponibilních ukazatelů. Přesto analýza časových řad je jednou z nejfrekventovanějších metod makroekonomické analýzy. Je také základní metodou pro velmi významnou oblast makroekonomických analýz - konjunkturní analýzy.

4.2    Pojetí a cíle konjunkturní analýzy

     Za hlavní smysl a cíl konjunkturní analýzy je možno považovat sledování vývoje ekonomických ukazatelů s cílem odhalit pravidelnost v jejich chování a umožnit tak předvídání  budoucího vývoje.

Tento úkol má makroekonomický charakter, což znamená, že se při analýzách neobejdeme bez znalostí ekonomické teorie, znalostí ekonomických zákonitostí a souvislostí. Nutno však dodat, že konjunkturální analýza má také svůj statistický rozměr.

Je pro nás také důležité vědět, že z hlediska strategického rozhodování jsou pro nás rozhodující poznatky o dlouhodobých vývojových tendencích (setrvačnost vývoje, tempa změn), kdežto z hlediska rozhodování v krátkých horizontech jsou důležitější informace týkající se výkyvů a zlomů ve vývoji či fázi hospodářského cyklu, a to z toho důvodu, že chyba při bezprostředním rozhodování může mít daleko větší dopad, než chyba při dlouhodobých úvahách.

Dalším důležitým bodem, který je třeba si uvědomit je, že ekonomiku nemůžeme chápat jako mechanizmus, v němž se výsledky dostavují dle toho, jakou konfiguraci a sílu mají příslušné podněty. Je nutno brát v úvahu, že vedle deterministických složek působí v ekonomice také významné stochastické vlivy. Stochastická složka se projevuje např.:

 • nestabilitou ukazatelů,
 • odchylkami od modelových parametrů,
 • reakcí ukazatelů na nahodilé podněty, apod.

Dochází zde také k nesouhlasu ve vývoji cyklu časových řad u nichž bychom očekávali, že spolu budou ekonomicky souviset. Je tedy jasné, že pro naše další počínání bude mít velký význam problematika hospodářských cyklů.

Hospodářský cyklus

Řešení úloh konjunkturní analýzy je neodmyslitelně spjato s problematikou hospodářských cyklů, tj. s vysvětlením příčin způsobujících výkyvy makroekonomických agregátů, cen, nezaměstnanosti a podnikatelských zisků.

Pod pojmem hospodářský cyklus chápeme víceméně pravidelné střídání expanze (zotavení) a kontrakce (recese) ekonomické aktivity kolem dráhy trendového růstu. Na vrcholu daného cyklu je ekonomická aktivita vzhledem k trendu vysoká, kdežto v sedle cyklu je dosaženo spodního bodu ekonomické aktivity.

Trendová dráha HDP je dráha, po níž by se HDP měl pohybovat, kdyby byly výrobní faktory plně (optimálně) využívány. Výstup se vždy nenachází na trendové hodnotě, ale dá se říci, že spíše kolem daného trendu osciluje. Odchylku daného výstupu od trendu pak nazýváme mezerou výstupu. Touto mezerou se měří rozdíl mezi skutečným výstupem a potenciálním výstupem.

Mezera výstupu = potenciální výstup - skutečný výstup

Mezera výstupu nám pak umožní měřit velikost cyklických odchylek výstupu od potenciálního, resp. trendového výstupu. Tato mezera se zvětšuje v průběhu recese (zvyšuje se nezaměstnanost, skutečný výstup klesá pod potenciální, kdežto v období kdy dochází k expanzi se rozdíl mezi skutečným a potenciálním výstupem zmenšuje.

Empirické výzkumy nám ukazují, že žádné dva hospodářské cykly nejsou zcela shodné. Přesto je možno říci, že konkrétní cykly mohou mít i řadu společného. Právě tyto společné rysy pak zaslouží naši pozornost, neboť jsou vodítkem pro předpovědi průběhu jednotlivých cyklů. Musíme též brát v úvahu, že výkyvy mají často dosti značné dopady na prosperitu země, finanční situaci podnikatelské sféry a hospodářské vztahy se zahraničím. Z těchto důvodů je předvídání průběhu cyklu a především jednotlivých bodů obratu důležitou úlohou makroekonomických analýz.

Výdaje, které firmy vynaloží na konjunkturní analýzy mají prokazatelnou návratnost a bezprostřední praktický efekt. Také zájmem vlády je předvídání průběhu hospodářských cyklů v situaci, kdy chtějí mít ve svém programu realizaci opatření k utlumení hospodářských výkyvů a intervenční politiku ve prospěch stability prostředí pro podnikání.

Nejznámější ekonomické teorie týkající se hospodářských cyklů jsou:

1.     monetární teorie - spojující vznik cyklů s expanzí úvěrů, vyvolanou omezením úrokové míry a s následnou expanzí peněz,

2.    inovační teorie - založená na tom, že cyklické chování zaviňuje nerovnoměrné rozdělení inovací a nakupení významných technologických a výrobkových obměn do určitých období,

3.    teorie podspotřeby - vychází z předpokladu, že výkyvy jsou způsobeny asymetrií důchodů a z toho vyplývající asymetrií investic.

Existují určité rozdíly v pohledu na mechanizmus hospodářských cyklů související s faktory, které v současné době modifikují vzájemné vztahy agregátní nabídky a poptávky a jejich dopady na hospodářský cyklus. Dělíme je do dvou kategorií:

1.    faktory zmírňující ekonomické důsledky cyklických výkyvů:

 • roste podíl terciárního sektoru, který je méně citlivý vůči cyklickým výkyvům,
 • dochází k větší diverzifikaci odvětvových činností ® pokles dopadu recese na ekonomiku,
 • pohyb cen v recesi nereaguje na pokles poptávky ® pokles zisku dán poklesem výroby,
 • úroveň mezd v depresi neklesá ® neklesá ani spotřeba,
 • řízení zásob snižuje dopad tohoto faktoru na finanční situaci.

1.    faktory prohlubující ekonomické důsledky cyklických výkyvů:

 • růst vnitřního dluhu zužuje prostor pro státní výdaje,
 • vysoká nezaměstnanost omezuje stimulační účinky soukromé spotřeby, atd.

Kvantitativní přístupy používané k rozpoznávání, deskripci a předvídání cyklů mohou být dvojí:

1. Přístup vycházející z poznatků ekonomické teorie o příčinách a mechanizmu hospodářských cyklů, který usiluje o vytvoření komplexního (zpravidla ekonometrického) modelu makroekonomického vývoje. Využívá se pro odvozování budoucího vývoje makroekonomických ukazatelů reprezentujících chování cyklu.

2. Přístup pragmatický, charakteristický pro konjunkturní analýzu. Usiluje o krátkodobý ekonomický výhled, potřebný při rozhodování o úvěrech, zakázkách, investicích apod. Využívá pečlivě vybraných faktorů spjatých s vývojem ekonomické aktivity v horizontu nejbližších měsíců. Cílem tohoto přístupu je předpověď změn a jejich časové určení, tj. určení bodu v němž se dnes ekonomika nachází a určení fáze nejbližšího období jako recese, expanze, horního či dolního bodu obratu. Těmito indikátory, jsou různé typy hospodářských barometrů, jejichž chování signalizuje změny v ekonomice. V tomto přístupu hraje významnou úloha statistika.

4.3    Obsah a struktura konjunkturní analýzy

Obsahová stránka konjunkturní analýzy je určena okruhem cílů, které má plnit v hodnocení ekonomického vývoje a které jsou spjaty s předpovědi budoucího vývoje. Od běžných přístupů k makroekonomické analýze odlišuje konjunkturní analýzu právě rozšíření záběru na identifikaci hospodářského cyklu a na určení vývoje v nejbližších měsících.

Periodicky organizované konjunkturní analýzy prováděné specializovanými institucemi mají pevnou strukturu odpovídající těmto základním funkcím ve vztahu k uživatelům:

1.  funkce informativní - vychází z toho, že uživatel očekává jakýsi standardní okruh dat o makroekonomickém vývoji, obsahující srovnání hodnoceného období s minu­los­tí případně s vývojem v jiných zemích. Pracuje se zde s mezinárodně metodicky sjednocenými typy ukazatelů. K získávání dat jsou využívány především oficiální informační zdroje s maximálním přizpůsobením pravidelnosti a podrobnosti daných údajů potřebám zkoumání. V této souvislosti využíváme termín konjunkturní ukazatele, které se týkají čtyř základních oblastí: produkce, cen, zaměstnanosti a vnějších ekonomických vztahů.

Mimo tyto konvenční ukazatele používá konjunkturní analýza také řadu dalších informací a ukazatelů, které přispívají k diagnóze ekonomiky. Mezi ně patří zejména údaje o faktorech chování konjunkturních ukazatelů (údaje o živnostenském podnikání, evidence daňových institucí apod.) či ukazatele získané prostřednictvím speciálních konjunkturních anket a manažerů podniků.

Cílem konjunkturní analýzy je zařadit ekonomický vývoj do souvislosti s průběhem hospodářského cyklu ® stav hospodářské konjunktury bude jednoznačně klasifikován.

2. funkce klasifikační - klasifikace stavu ekonomiky předpokládá pečlivé vyhodnocení všech průvodních jevů. Řada náznaků se vyvíjí rozporně a neposkytuje nám jednoznačný obraz. Musíme zde vycházet také z toho, že chování ekonomických subjektů je velmi citlivé na impulsy z politického vývoje, vnějších ekonomických vztahů či hospodářské politiky.                         

Základním kritériem podle něhož posuzujeme vývoj ekonomiky je chování hrubého domácího produktu. Tento přístup se však vyznačuje několika problémy, mezi něž patří:

 • komplikace spojené se sledováním vývoje HDP za úsek kratší než jeden rok,
 • nepřesnosti v odhadech některých položek,
 • nepřesnosti způsobené zpožděním některých informací,

Z těchto důvodů je zde snaha o nalezení nějaké jiné míry, jako jsou např. různé hospodářské barometry, jež zpravidla syntetizují několik ukazatelů do jedné veličiny.

Využívány jsou především takové ukazatele, jejichž zjišťování není vázáno na zpracování rozsáhlých souborů a na realizace vyčerpávajících šetření.

3.    funkce prognostická - je z hlediska uživatelů to nejdůležitější ® dává signály pro podnikatelské aktivity, o opatřeních pro utlumení negativních efektů hospodářských cyklů, o orientaci zahraničního obchodu. Ekonomické prognózy jsou nejproblematičtějším místem v ekonomickém rozhodování. Hlavní oporou jsou analýzy minulého vývoje a odhady konfigurace budoucích faktorů.


6.4    Konjunkturní ukazatele

Konjunkturní zkoumání musí zahrnovat takový okruh ukazatelů, aby na základě jejich chování bylo možno určit v kterém bodě hospodářského cyklu se ekonomika nachází. Konjunkturní indikátory se mohou vztahovat:

 • k ekonomice jako celku,
 • k záměrně vybraným prvkům (produkce, investice, ...),
 • k částem (obor, odvětví, region).

Určení toho,  čeho se budou indikátory týkat, pak závisí na bezprostředním cíli analýzy. Významný je taktéž charakter daných nástrojů makroekonomické politiky a výsledky jejich realizace.

Konjunkturní ukazatele můžeme v rámci standardního systému rozdělit do několika oblastí:

1. ukazatele produktu - HDP, resp. HNP, odvětvové ukazatele produkce, ukazatel složek AS a AD,

2. ukazatele trhu práce - celková zaměstnanost, zaměstnanost dle odvětví, míra nezaměstnanosti, využití pracovních zdrojů,

3. ukazatele cenové úrovně vstupů a výstupů - inflace, nominální a reálné peněžní ukazatele, směnné relace, úrokové sazby, burzovní kurzy,

4. ukazatele vnějších ekonomických vztahů - zahraniční obchod, obchodní a platební bilance, vnější zadluženost.

Jak je vidět, těžištěm konjunkturních analýz nemůže být hodnocení vývoje jen pomocí několika základních makroagregátů - došlo by k neakceptovatelnému zúžení záběru konjunkturního zkoumání.

Navíc, statisticky sledované základní agregáty nebývají k dispozici v měsíč­ních a často ani čtvrtletních průřezech. Nehledě na to, že tento druh údajů má většinou příliš velké zpoždění. Je však pravdou, že na druhé straně hrají významnou roli při výběru informací a dalších ukazatelů.


5   Analýza výroby a ekonomické úrovně země

5.1    Analýza výroby

Význam a postavení procesu výroby v makroekonomických analýzách

Analýza výroby vychází z makroekonomické teorie, ale využívá především metod empirické analýzy.

Z teoretických otázek, na které je třeba získat odpověď, jsou důležité zejména tyto:

 • co určuje úroveň a tempo růstu potenciálního produktu, což je otázka teorie růstu. Růstové teorie se orientují především na nabídkovou stranu ekonomiky;
 • co určuje úroveň skutečného produktu v relaci k potenciálnímu, což je otázka stabilizační teorie a teorie určování důchodů. Zde hraje určující úlohu poptávková strana ekonomiky.

Růst výroby  (do značné míry určující i celkový ekonomický růst) je zpravidla pokládán za jeden z dominantních cílů hospodářské politiky. To má několik důvodů:

 •  růst výroby je zpravidla spojen s růstem spotřeby, tedy s rostoucí životní úrovní a celkovým blahobytem obyvatel dané země,
 • růst výroby je v úzké vazbě s růstem investic, na nichž závisí nejen ekonomický růst, ale i růst národního majetku,
 • růst výroby vytváří tlak na lepší využití výrobních zdrojů země, což také vede k vytváření nových pracovních příležitostí,

Vývoj výroby ve vyspělých ekonomikách

Tíživý problém současného světového hospodářského rozvoje představuje vysoká míra nezaměstnanosti. Proto je věnováno studiu závislosti mezi růstem výroby a růstem zaměstnanosti stále více pozornosti. Ukazuje se, že teprve růst HDP ve výši 2,5 - 3 % může vést ke snížení nezaměstnanosti.

Reálný růst HDP (průměrný roční růst)

 

1961 - 70

1971 - 80

1981 - 90

1991 - 95

OECD celkem

-

3,3

2,8

1,9

EHS (12 zemí)

4,8

3,0

2,4

1,5

Růst reálného hrubého domácího produktu

(meziroční změna v %)

 

1991

1992

1993

1994

1995

OECD celkem

1,0

1,6

1,2

2,9

2,7

Evropská unie

1,6

1,0

-0,6

2,7

3,0

USA

-0,6

2,3

3,1

4,1

3,2

Japonsko

4,3

1,1

-0,2

0,6

1,3

Německo

5,0

2,2

-1,1

2,9

2,9

Velká Britanie

-2,0

-0,5

2,2

3,8

3,4

Finsko

-7,1

-3,6

-1,6

3,9

4,8

Řecko

3,2

0,8

-0,5

1,5

1,9

5.2    Analýza ekonomické úrovně země

Analýza výroby zkoumá tempa ekonomického růstu, změny ve struktuře výroby a faktory, které na růst a strukturální změny působily. Nedává odpověď na otázku, jaká je produkční výkonnost ekonomiky měřená objemem výroby v přepočtu na jednoho obyvatele (jakási celková produktivita práce).

Obecně platí, že čím je vyšší produktivita práce v určité zemi a čím větší hodnota produktu připadá na 1 obyvatele, tím je tato země zpravidla bohatší a ekonomicky rozvinutější.

Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele je pokládán za ukazatele, který nejlépe vyjadřuje ekonomickou úroveň země.

Dvě země, které mají stejnou úroveň výroby na 1 obyvatele, však nemusí mít i stejnou životní úroveň. Úroveň výroby na 1 obyvatele je však zpravidla určující.

Podle „Atlasu“ světové banky z roku 1993 byla ekonomická úroveň vybraných zemí světa v letech 1990 a 1991 měřená ukazatelem HDP na 1 obyvatele v USD podle směnného kurzu tato:

 

1990

1991

Rakousko

19 000

20 380

Belgie

17 580

19 300

Brazílie

2 680

2920

Kanada

20 380

21 260

Československo

3 190

2 450

Francie

19 590

20 600

SRN (staré spolkové země)

22 360

23 650

Řecko

6 010

6 230

Maďarsko

2 780

2 690

Itálie

16 880

18 580

Japonsko

25 840

26 920

Mexiko

2 490

2 870

Holandsko

17 570

18 560

Portugalsko

4 950

5 620

Rumunsko

1 620

1 340

Rusko

3 430

3 220

Španělsko

11 010

12 460

Švédsko

23 780

25 490

Švýcarsko

32 250

33 510

Velká Británie

16 080

16 750

USA

21810

22560


6 Národohospodářská poptávka

Analýza makroekonomické poptávky je úzce spojena s analýzou výroby, protože v tržních ekonomikách je růst výroby podmíněn růstem efektivní poptávky.

V tržní ekonomice poptávka hraje hlavní úlohu při determinování produktu. Tržní a cenový mechanizmus umožňuje velmi pružné přizpůsobení nabídky poptávce.

Národohospodářská poptávka má čtyři hlavní komponenty:

 •     Soukromou spotřebu
 •      Veřejnou spotřebu
 •      Investice
 •      Čistý vývoz

V makroekonomické analýze hledáme odpověď zejména na tyto otázky:

 • Jaká je váha jednotlivých komponent v agregátní poptávce?
 • Jaký je vývoj jednotlivých složek poptávky a které hlavní faktory na tento vývoj působily?
 • Jaký vliv měly změny jednotlivých složek poptávky na růst HDP?

Podíl hlavních složek poptávky na HDP (rok 1994, v % běžných cen)

 

Soukromá spotřeba

Veřejná spotřeba

Hrubá tvorba fix. kapitálu

Čistý vývoz

USA

67,7

17,1

16,2

-1,2

Japonsko

57,7

9,6

30,1

2,3

Německo

58,0

19,7

22,2

0,3

V. Británie

64,2

22,0

15,1

-1,3

Rakousko

55,2

19,2

18,9

1,1

Francie

60,9

19,3

18,9

2,2

Řecko

72,3

19,1

17,2

-9,9

Švédsko

54,9

28,0

14,3

3,6

6.1    Soukromá spotřeba

Soukromá spotřeba je součástí finální spotřeby a zahrnuje spotřebu výrobků a služeb domácností a soukromých neziskových institucí, které slouží domácnostem. Je hrazena z disponibilních důchodů domácností a výše zmíněných neziskových institucí.

Soukromá spotřeba má v celkové makroekonomické poptávce největší váhu a její změny bývají zpravidla určující pro změny výroby. Vývoj nominální soukromé spotřeby závisí tedy na vývoji disponibilních důchodů obyvatelstva a na sklonu k úsporám. Rozhodující pro reálné změny soukromé spotřeby je kromě vývoje disponibilních důchodů domácností a úspor i vývoj spotřebitelských cen.

Agregátní poptávka domácností má tak velký vliv na průběh hospodářského cyklu. Fáze ekonomického oživení je zpravidla doprovázena růstem spotřebitelské poptávky, zatím co v době recese soukromá spotřeba klesá či stagnuje.

Růst blahobytu a životní úrovně patří mezi dlouhodobé cíle hospodářské politiky většiny demokraticky zvolených vlád na světě.

V poválečném hospodářském vývoji vyspělých tržních ekonomik můžeme pozorovat rychlý růst soukromé spotřeby ve „zlatém období 50. až 60. let. Na počátku 90. let se růst soukromé spotřeby opět zpomalil a některé země dokonce zaznamenaly její absolutní pokles.

Na zpomalení růstu soukromé spotřeby ve vyspělých tržních ekonomikách na počátku 90. let působil pomalý růst důchodů domácností, zejména v důsledku stagnující ekonomiky a klesající zaměstnanosti. K tomu přistoupil i zvýšený sklon k úsporám.

V zemích bývalého socialistického tábora byl růst osobní spotřeby pokládán za jeden z prioritních cílů hospodářské politiky. Kvantitativní růst osobní spotřeby byl podle oficiálních statistik v poválečném období velmi rychlý, ale postupně se zpomaloval a v 80. letech ve většině centrálně plánovaných ekonomik přešel do stagnace.

V období přechodu k tržní ekonomice většina zemí střední a východní Evropy provádí rozsáhlou liberalizaci cen, která je většinou doprovázena restriktivní makroekonomickou politikou.

Vývoj soukromé spotřeby v zemích střední Evropy je patrný z následující tabulky:


Reálná soukromá spotřeba (roční tempa růstu %)

 

1991

1992

1993

1994

 Bulharsko

-8,4

-9,2

-2,5

2,0

 Česká republika

-28,5

15,1

2,9

5,3

 Maďarsko

-5,6

-1,3

1,4

2,0

 Polsko

6,6

2,0

5,5

0,0

 Rumunsko

-16,2

-7,4

-3,6

+5,3

 Slovensko

-28,2

-2,7

1,2

-2,1

 Slovinsko

x

-6,5

12,5

2,7

 Soukromá spotřeba silně klesá v letech, kdy dochází k liberalizaci cen, která je zpravidla doprovázená restriktivní důchodovou politikou. Např. zhruba 16 % pokles soukromé spotřeby byl zaznamenán v Polsku 1990. V Bulharsku, Československu a Rumunsku dochází k hlubokému poklesu soukromé spotřeby o rok později. Celkově byly náklady transformace měřené poklesem soukromé spotřeby značné.

Souvislosti mezi vývojem příjmů obyvatelstva, cen a soukromé spotřeby v ČR ukazuje následující tabulka:

 

1990

1991

1992

1993

1994

1995

 Peněžní příjmy obyvatelstva

8,4

17,7

17,7

27,6

19,4

18,7

 Spotřebitelské ceny

9,7

56,6

11,1

20,8

10,2

9,1

 Reálné příjmy obyvatelstva

-1,2

-24,8

5,9

5,6

8,3

8,8

 Soukromá spotřeba

4,4

-28,5

15,1

2,9

5,3

6,9

Vývoj spořivosti je možné měřit různými způsoby:

 • mírou korunových úspor
 • mírou spořivosti
 • celkovou mírou úspor

Míra korunových úspor - vyjadřuje přírůstek celkových korunových úspor (ne­jen vkladů, ale i hotovostí držených obyvatelstvem) v % z celkových peněžních příjmů obyvatelstva.

Míra spořivosti - ukazuje, jakou část (v %) disponibilních peněžních důchodů obyvatelstva představuje přírůstek korunových vkladů.

Celková míra úspor - vypočítá se jako přírůstek korunových úspor, včetně přírůstku vkladů na devizových účtech, přírůstku peněžních prostředků investovaných do nákupu cenných papírů a přírůstku investic do kupónové privatizace v % z celkových peněžních příjmů obyvatelstva.

Tvorba úspor obyvatelstva závisí na řadě faktorů, zejména však na úrokových sazbách z vkladů ve vztahu k míře inflace. Míra úspor je v ČR od roku 1993 poměrně stabilní a pohybuje se kolem 11 % (v % z disponibilních důchodů).

Příjmy obyvatelstva se skládají z různých druhů příjmů a na jejich vývoj působí nejrůznější faktory. Nejvýznamnější jsou však pracovní důchody (mzdy) a sociální důchody.

Vládní hospodářská politika musí zvažovat růst spotřebitelské poptávky daný růstem mezd z hlediska jejího vlivu na růst výroby, ale i nebezpečí vyplývající z růstu mezd pro růst inflace.

Analýza spotřeby se neomezuje jen na její celkovou výši, ale zkoumá i změny její struktury i její sociální aspekty.

6.2    Veřejná spotřeba

Veřejná spotřeba je převážně financována ze státního rozpočtu a s poklesem úlohy státu její podíl na národohospodářské poptávce může mírně klesat.

Vývoj ve většině vyspělých tržních ekonomik však ukázal, že je velmi obtížné dosáhnout přebytkový rozpočet zejména proto, že většina rozpočtových výdajů je nepružná a obtížně se snižuje. V zemích OECD vnitřní zadluženost dosáhla v roce 1993 65 % HDP. V důsledku pokračujících rozpočtových deficitů se vnitřní zadluženost bude zřejmě dále zvyšovat, Tím se zmenšuje prostor pro stimulaci ekonomického růstu fiskální politikou. Snaha o konsolidaci státních rozpočtů se odrazila ve zpomalení růstu reálné veřejné spotřeby v západních zemích. Omezení nákupu zboží i snaha snížit zaměstnanost a tím i mzdové náklady veřejného sektoru se odrazila v klesajícím růstu veřejné spotřeby, jak ukazuje horní část následující tabulky. Spodní část tabulky pak ukazuje jak tento vývoj probíhal v tranzitních ekonomikách.


Reálná veřejná spotřeba (roční růst %)

 

1990

1991

1992

1993

1994

USA

3,1

1,2

-0,7

-0,8

-0,7

Japonsko

1,9

1,6

2,7

1,7

2,8

Německo

2,2

0,3

4,5

-1,2

1,2

Francie

2,1

2,8

3,4

3,3

1,0

Velká Británie

2,5

2,6

0,0

1,0

1,6

Evropská Unie

2,3

2,1

2,2

0,9

0,9

OECD celkem

2,8

1,8

1,2

0,5

0,5

           

Bulharsko

x

-7,8

53,5

-21,6

-16,9

ČR

x

-9

-3,1

-0,1

-2,3

Maďarsko

x

-2,7

3,9

30,5

x

Polsko

x

9,5

7,1

4

2

Rumunsko

x

8,4

1,8

10,8

1,7

Slovensko

x

-17,8

38,8

4,6

-0,8

Slovinsko

x

x

8,5

9

5

Situace v tranzitních ekonomikách je komplikována tím, že v počáteční fázi trans­for­mace bývalých centrálně plánovaných ekonomik na ekonomiky tržní se za prioritní cíl pokládá makroekonomická stabilizace, která by měla vést ke snížení míry inflace. K tomu slouží restriktivní důchodová, monetární a fiskální politika. Rozpočtové výdaje (v reálném vyjádření, tzn. po promítnutí vlivu růstu cen) se snižují a veřejná spotřeba klesá.

6.3    Investice

Na rozdíl od spotřeby podléhají investice (vč. přírůstku zásob) větším výkyvům v závislosti na průběhu hospodářského cyklu a jejich vliv na změny výroby může být negativní (v obdobích, kdy objem investic klesá) i výrazně pozitivní (v době optimistických očekávání, kdy se rychle zvyšuje objem investic).

Při analýze investic musíme mít na paměti, že hrubé investice v systému národního účetnictví obsahují dvě složky, které se liší svojí funkcí i vývojem: hrubou tvorbu fixního kapitálu a přírůstek zásob.

Investice do fixního kapitálu hrají určující úlohu z hlediska střednědobého  a dlouhodobého růstu.

Vývoj investic je cyklický a výkyvy ve změnách investic mohou být poměrně značné. Vývoj ve vybraných vyspělých tržních ekonomikách ukazuje následující tabulka:

Reálné investice do fixního kapitálu (meziroční změna v %)

 

1990

1991

1992

1993

1994

USA

-1,8

-7,6

5,5

11,3

12,3

Japonsko

8,8

3,7

-1,1

-1,8

-2,3

Německo

8,5

5,8

4,2

-4,5

4,3

Francie

2,8

0,0

-3,1

-5,8

1,1

Velká Británie

-3,5

-9,5

-1,2

0,3

3,2

Evropská Unie

3,9

-0,6

-0,9

-6,2

2,2

OECD celkem

2,4

-2,5

1,7

2,0

5,4

Silný pokles investic v zemích střední a východní Evropy v letech 1990 1993 byl důsledkem restriktivní makroekonomické politiky a celkové nejistoty spojené s přecho­dem k tržní ekonomice. Obnovení růstu investic je tak významným indikátorem obno­ve­né důvěry investorů, ale především faktorem, který může vést k dlouhodobě udržitel­né­mu ekonomickému růstu.

Růst investic může být podporován mnoha způsoby:

 • zvýšením výdajů na investice ze státního rozpočtu, zvláště do infrastruktury,
 • uvolněním restriktivní monetární a úvěrové politiky a snížením úrokové míry,
 • rychlou privatizací, protože podniky, které teprve očekávají privatizaci, budou odkládat investiční rozhodnutí až po vyjasnění vlastnických vztahů,
 • snížením daňového zatížení firem, především pak těch, které investují,
 • rozvojem kapitálového trhu,
 • zvýšeným přílivem zahraničního kapitálu, zvláště v těch zemích, kde domácí úspory jsou nedostatečné.

6.4    Čistý vývoz

Protože zkoumáme reálné změny tvorby a užití HDP, pak i v případě zahraničního obchodu jde o změny reálných vývozů a dovozů (hodnota vývozů a dovozů v běžných cenách převedená do stálých cen pomocí cenových indexů vývozu a dovozu).

Reálný růst čistých vývozů může být významným faktorem urychlujícím růst HDP, nemluvě již o tom, že předstih vývozů před dovozy zpravidla vytváří příznivou situaci v obchodní a platební bilanci země. Ve většině západoevropských zemí však změna reálných čistých vývozů nehrála významnější roli jako faktor ekonomického růstu. Avšak existovaly i takové země jako např. Irsko, Finsko, Španělsko a Švédsko, u nichž růst čistého vývozu přispěl k růstu HDP.

Změny v dovozech jsou silně závislé na změnách ve výrobě a proto jejich průběh silně koreluje s vývojem HDP. Mezi jednotlivými zeměmi však existují značné rozdíly.

Ve většině zemí střední a východní Evropy chybí statistické informace o zahraničním obchodě, které by byly konzistentní se systémem národního účetnictví a které by umožňovaly výpočet vlivu čistého vývozu na růst HDP.

Je třeba si uvědomit, že metody standardní makroekonomické analýzy nemusí dostatečně vysvětlovat nestandardní informaci v zemích, které přecházejí na tržní ekonomiku. To se týká i vlivu zahraničního obchodu.

Růst vývozu představuje zpravidla významný stimul ekonomického růstu, zvláště v malých otevřených ekonomikách, mezi něž ČR patří. Opatření hospodářské politiky, která by podpořila růst vývozu mohou sehrát významnou úlohu při stimulaci hospodářského růstu.

Zvýšení čistých vývozů lze dosáhnout i snížením dovozů. I to je cesta, která podporuje domácí výrobu. Poznatky teorie, ale i historická zkušenost však ukazuje, že protekcionizmus v zahraničním obchodě má škodlivé účinky.


Rozdělení 200 zemí světa do skupin podle HNP na 1 obyv.

(dle Světové banky)

HNP na 1 obyv. 1991

Počet zemí

Obyvatelstvo v mil. 1991

F HNP na 1 obyv.

Méně než 500

43

2 857

330

500 - 1499

44

612

820

1500 - 3499

46

985

2500

3500 - 5999

14

22

5180

600 a více

53

896

19 710

Svět

200

5 372

4 030

Polovina obyvatel země v roce 1991 žila ve velmi chudých rozvojových zemích, kde HNP na 1 obyvatele  dosahoval v průměru 330 US dolarů. Ve skupině nejbo­hatších zemí byl téměř 60x větší.

Uvedená čísla, ukazují ohromné rozdíly ve výši HNP na 1 obyvatele v US dolarech. To v mnoha případech neodpovídá reálné situaci. Problém spočívá mimo jiného v přepočítacích kurzech, jimiž se národní měny převádí do US dolarů.

V praxi mezinárodního srovnávání ekonomické úrovně různých zemí se začaly používat tři metody:

 • metoda parity kupní síly, která rozkládá HDP do komponent a přeceňuje každou komponentu průměrnou světovou cenou, která odráží mezinárodní kupní sílu,
 • metoda fysických ukazatelů je založena na pozorování, že úroveň důchodu a produktu jednotlivých zemí je v korelaci s úrovní výroby a spotřeby různých výrobků a služeb, které mohou být vyjádřeny ve fysických (nepeněžních) jednotkách,
 • „zkratová metoda“ - úprava tržního kurzu, která bere v úvahu odchylku tržního kurzu od parity kupní síly (zpravidla prováděná pro léta, v nichž není prováděna analýza podle parity kupní síly).

Metoda parity kupní síly

Zatím co oficiální směnný kurz představuje poměr, v jaké se jednotlivé měny mezi sebou směňují na peněžním trhu, parita vyjadřuje objem statků a služeb, které si lze za stejný počet každé z měnových jednotek koupit. Podle definice OECD je parita kupní síly takový kurz měn, který eliminuje rozdíly v cenových úrovních různých zemí.

Metodu lze shrnout takto:

 • HDP každé země se rozdělí do řady homogenních zbožových skupin,
 • vypočítají se průměrné ceny zboží u každé skupiny a zjistí se koeficienty, které vyjadřují relace cen v různých zemích,
 • národní ceny se převedou do mezinárodně srovnatelných hodnot pomocí těchto koeficientů. Výsledek pak vyjadřuje „reálné“ hodnoty na rozdíl od „nominálních“ hodnot v národních měnách. Reálná hodnota HDP se pak dostane jako souhrn reálných hodnot jednotlivých zbožových skupin.

Rozdělení HDP do zbožových skupin vychází ze strany užití (soukromá spotřeba, veřejná spotřeba, investice a čistý vývoz).

Propočty parity kupní síly ukázaly, že zatím co ve vyspělých tržních ekonomikách se parita kupní síly příliš neliší od oficiálních kurzů měn, v méně rozvinutých ekonomikách tyto odchylky mohou být značné.

Podle guvernéra ČNB J. Tošovského se poměr mezi nominálním kurzem a paritou kupní síly v roce 1993 rovnal koeficientu 2,9.

Podle studie J. Vanouse dosahoval v roce 1989 HDP na 1 obyvatele:

Albánie

1 250

Bulharsko

5 710

Československo

7 880

Maďarsko

6 110

Polsko

4 570

Rumunsko

3 450

Slovinsko

12 520

Sovětský svaz (bývalý)

5 000

Parita odráží rozdílnost národních a světových cen v souhrnu všech složek užití HDP (soukromá a veřejná spotřeba, investice a čistý vývoz). Obecně se má za to, že celková parita kupní síly (na úrovni HDP) je vyjádřením kupní síly dané měnu vůči jiné měně (na př. US dolaru). Srovnání parity kupní síly s oficiálním směnným kurzem odráží relativní cenovou úroveň dané země. Cenová úroveň je nízká v případě, kdy parita kupní síly je nižší než směnný kurz a naopak.

Metoda fyzických ukazatelů

Původně vznikla jako „náhradní metoda“, která umožňovala alespoň přibližně vyčísli HDP na 1 obyvatele, zejména v těch zemích, které nepoužívaly systém národního účetnictví. Metoda je založena na poznání, že úroveň důchodu a produktu (jak v čase, tak v různých zemích) je v poměrně úzké korelaci s úrovní výroby či spotřeby různých výrobků a služeb, která může být vyjádřena ve fyzických či nepeněžních jednotkách.

Použití metody fyzických ukazatelů v mezinárodním srovnávání ekonomické úrovně země má za sebou již delší historii. Rozsáhlejší projekty v tomto směru vypracovala zejména Evropská hospodářská komise OSN v Ženevě. Projekt z období let 1950 - 1973, zahrnoval 30 zemí a bylo v něm použito 30 fyzických ukazatelů. Poslední projekt mezinárodního srovnávání úrovně HDP zahrnuje 66 zemí a používá 47 fyzických ukazatelů.

Ukazatelé pokrývají širokou škálu ekonomických činností od zemědělství až po zdravotnictví. Jako příklad některé z nich: zaměstnanost v zemědělství, počet přepravených cestujících v letecké dopravě, zaměstnanost v obchodě, celková spotřeba elektřiny, spotřeba oceli, počet vědců a inženýrů, spotřeba potravin a předmětů dlouhodobé spotřeby, počet telefonů na 1000 obyvatel, výdaje na školství a vědu, dětská úmrtnost a průměrná délka života.

 

* * * * *


Relativní úroveň HDP na 1 obyvatele  (USA = 100)

 

1950

1960

1970

1980

1985

Rakousko

36,8

53,3

56,4

70,8

67,8

Francie

46,1

54,3

63,1

71,2

68,0

SRN (staré spol. země)

45,6

60,5

68,7

78,3

77,4

Řecko

16,0

22,8

32,1

42,4

39,9

Španělsko

20,9

25,9

36,7

49,8

44,3

Bulharsko

15,5

25,5

35,2

41,2

43,0

Československo

35,3

42,3

45,5

50,4

46,5

Maďarsko

26,0

33,1

39,3

45,6

43,8

Polsko

25,3

30,1

34,7

38,9

34,0

Podle Institutu pro mezinárodní srovnávání ve Vídni je HDP na 1 obyvatele USD (v paritě kupní síly) v některých vybraných zemích v roce 1994 byl následující:

 

USD

EU = 100

Evropská unie

17 634

100

Německo

21 261

121

Portugalsko

10 181

58

Řecko

8 638

49

Česká republika

8 132

46

Slovensko

6 797

39

Maďarsko

6 475

37

Polsko

5 189

29